Công nghệ 11 Bài 26: Hệ thống làm mát

Darkrose
Công nghệ 11 Bài 26: Hệ thống làm mát

1.1, Nhiệm vụ

- Hệ thống làm mát có nhiệm vụ giữ cho nhiệt độ các chi tiết trong động cơ không vượt quá giới hạn cho phép khi động cơ hoạt động.

1.2, Phân loại

- Phân loại theo chất làm mát có 2 loại:

+ Hệ thống làm mát bằng không khí.

+ Hệ thống làm mát bằng nước

Hệ thống làm mát bằng nước Hệ thống làm mát bằng không khí.

2.1, Cấu tạo

Hệ thống làm mát bằng nước loại tuần hoàn cưỡng bức

2.2, Nguyên lý làm việc

- Sơ đồ khối hệ thống làm mát loại tuần hoàn cưỡng bức

- Khi nhiệt độ nước làm mát (NLM) nhỏ hơn nhiệt độ quy định

+ Van hằng nhiệt đóng đường ống không cho NLM về két nước (5), mở hoàn toàn đường ống nước (8) cho NLM về trước bơm nước.

+ Bơm nước đưa NLM vào làm mát động cơ.

- Khi nhiệt độ nước làm mát (NLM) bằng nhiệt độ quy định

+ Van hằng nhiệt mở một phần đường ống cho NLM về két nước (5) để làm mát nước và mở một phần đường ống nước (8) cho NLM về trước bơm nước.

+ Bơm nước đưa NLM vào làm mát động cơ.

- Khi nhiệt độ nước làm mát (NLM) lớn hơn nhiệt độ quy định

+ Van hằng nhiệt mở hoàn toàn đường ống cho NLM về két nước (5) đến két làm mát để làm mát nước, đóng đường ống nước (8) không cho NLM về trước bơm nước.

+ Bơm nước đưa NLM vào làm mát động cơ.

3.1, Cấu tạo

- Cánh tản nhiệt.

- Quạt gió.

- Tâm hướng gió.

- Vỏ bọc, cửa thoát gió.

3.2, Nguyên lý làm việc

- Động cơ làm việc, nhiệt độ các chi tiết bao quanh buồng cháy được truyền tới cánh tản nhiệt rồi tản ra ngoài không khí.

- Nhờ có cánh tản nhiệt nên động cơ được làm mát nhanh hơn.

- Đối với các động cơ đặt tĩnh tại hệ thống còn sử dụng quạt gió → làm tăng tốc làm mát → đảm bảo làm mát đồng đều cho động cơ.

Động cơ làm mát bằng không khí