Cách tính thâm niên trong Excel bằng hàm DATEDIF

Darkrose
Cách tính thâm niên trong Excel bằng hàm DATEDIF

Sử dụng hàm DATEDIF để tính thâm niên trong Excel

Để tính thâm niên công tác trong Excel, ta sử dụng hàm DATEDIF. Hàm này khi sử dụng sẽ trả về giá trị là số ngày (hoặc số năm, số tháng) giữa hai khoảng thời gian. Cú pháp của hàm DATEDIF như sau:

DATEDIF(Firstdate, Enddate, Option)

Trong đó:

- Firstdate là ngày bắt đầu của khoảng thời gian cần tính toán.

- Enddate là ngày kết thúc của khoảng thời gian cần tính toán.

- Option: quyết định kết quả tính toán sẽ trả về theo số ngày, tháng hay năm. Gồm có các tùy chọn sau:

+ “d”: trả về số ngày giữa hai khoảng thời gian.

+ “m”: trả về số tháng giữa hai khoảng thời gian (chỉ lấy phần nguyên).

+ “y”: trả về số năm giữa hai khoảng thời gian (chỉ lấy phần nguyên).

+ “yd”: trả về số ngày lẻ của năm giữa hai khoảng thời gian.

+ “ym”: trả về số tháng lẻ của năm giữa hai khoảng thời gian.

+ “md”: trả về số ngày lẻ của tháng giữa hai khoảng thời gian (số ngày chưa tròn tháng).

Hướng dẫn cách tính thâm niên công tác trong Excel chi tiết

Ví dụ: ta cần tính thâm niên công tác của các nhân viên dưới bảng tính sau:

tinh-tham-nien-cong-tac.png

Tại ô C3 của bảng tính, bạn nhập công thức tính như sau, sau đó ấn Enter:

=DATEDIF(B3,TODAY(),"y")&" năm "&DATEDIF(B3,TODAY(),"ym")&" tháng "&DATEDIF(B3,TODAY(),"md")&" ngày"

Trong công thức trên:

- C3: là ô đầu tiên trong cột “Thâm niên công tác” tương ứng với thâm niên của người thứ nhất trong bảng tính.

- B3: là ô chứa giá trị “Ngày vào công ty” của nhân viên thứ nhất trong bảng tính.

Sau khi ấn ENTER kết quả trả về sẽ chi tiết đến ngày, tháng, năm như sau:

Sau đó bạn sao chép công thức để tính thâm niên cho toàn bộ nhân viên có trong bảng tính. Kết quả nhận được như bảng dưới.

Trên đây là cách tính thâm niên công tác trong Excel nhanh chóng và dễ dàng. Mời bạn đọc tham khảo và áp dụng. Chúc các bạn thành công.