Bài 3: Tế bào

Darkrose
Bài 3: Tế bào

Giải VBT Sinh 8: Bài 3. Tế bào

I - Bài tập nhận thức kiến thức mới

Bài tập 1 trang 8 VBT Sinh học 8

Quan sát hình 3-1 SGK, trình bày cấu tạo tế bào.

Lời giải

Cấu tạo tế bào gồm:

- Màng sinh chất.

- Chất tế bào: Lưới nội chất, Ribôxôm, Ti thể, Bộ máy Gôngi, Trung thể.

- Nhân.

Bài tập 2 trang 8 VBT Sinh học 8

Dựa vào bảng 3-1 SGK, hãy giải thích mối quan hệ thống nhất về chức năng giữa màng sinh chất, chất tế bào và nhân tế bào.

Bài 3: Tế bào - Giải VBT Sinh 8 hay nhất (ảnh 2)

Lời giải

Màng sinh chất giúp tế bào trao đổi chất: Lấy các chất cần thiết (O2, chất dinh dưỡng…) và thải các chất không cần thiết (CO2, urê...).

Chất tế bào chứa các bào quan thực hiện các hoạt động sống của tế bào. Sử dụng các chất mà tế bào lấy vào qua màng sinh chất tổng hợp nên các chất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của tế bào dưới sự điều khiển của nhân tế bào.

Nhân tế bào chứa vật chất di truyền, điều khiển các hoạt động của các bào quan qua quá trình truyền đạt thông tin di truyền từ ADN → ARN → Prôtêin; các chất được tổng hợp, lấy vào.

Bài tập 3 trang 9 VBT Sinh học 8

Qua sơ đồ hình 3-2 SGK, hãy cho biết chức năng của tế bào trong cơ thể là gì?

Bài 3: Tế bào - Giải VBT Sinh 8 hay nhất (ảnh 3)

Lời giải

Tế bào thực hiện trao đổi chất và năng lượng, cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể sống. Mọi hoạt động sống của cơ thể là tổng hợp các hoạt động sống của tế bào.

- Sự phân chia của tế bào giúp cơ thể lớn lên và sinh sản.

- Cảm ứng giúp cơ thể phản ứng với kích thích từ môi trường bên ngoài.

II - Bài tập tóm tắt và ghi nhớ kiến thức cơ bản

Bài tập trang 9 VBT Sinh học 8

Tìm những cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thiện các câu sau:

Lời giải

Tế bào là đơn vị cấu trúc và đơn vị chức năng của cơ thể. Tế bào được bao bọc bằng lớp màng sinh chất có chức năng thực hiện trao đổi chất giữa tế bào với môi trường trong cơ thể. Trong màng là chất tế bào có các bào quan như lưới nội chất, ribôxôm, bộ máy Gôngi, ti thể…, ở đó diễn ra mọi hoạt động sống của tế bào. Nhân điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào, trong nhân có nhiễm sắc thể.

III - Bài tập củng cố, hoàn thiện kiến thức

Bài tập 1 trang 9 VBT Sinh học 8

Hãy sắp xếp các bào quan tương ứng với các chức năng bằng cách ghép chữ (a, b, c) với mỗi số (1, 2, 3) vào ô ở bảng sau sao cho phù hợp.

Lời giải

1 - c

2 - a

3 - b

4 - X

5 - d

Bài tập 2 trang 10 VBT Sinh học 8

Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

Lời giải

- Mọi cơ thể đều được cấu tạo từ tế bào.

- Chức năng của tế bào là trao đổi chất và năng lượng giữa tế bào với môi trường cung cấp năng lượng cho cơ thể, giúp cơ thể lớn lên, phân chia và sinh sản. Như vậy, tế bào vừa là đơn vị cấu tạo và cũng là đơn vị chức năng của cơ thể.