Unit 8 - Review - SBT Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Darkrose
Unit 8 - Review - SBT Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Listening

You will hear a talk by a scientist. For each question, choose the correct answer (A, B, or C).You will hear the talk twice.(Bạn sẽ nghe một bài nói chuyện của một nhà khoa học. Đối với mỗi câu hỏi, hãy chọn câu trả lờiđúng (A, B hoặc C). Bạn sẽ nghe thấy bài nói chuyện hai lần.)

Unit 8 - Review - SBT Tiếng Anh 10 iLearn Smart World</>

Phương pháp giải:

Bài nghe:Good evening. I'd first like to talk about plastic pollution on our beaches. People bring plastic waterbottles and bags then they leave them on the beach. The quickest way to reduce it isn't morerecycling bins or trash bins. It stops using single-use plastic. Local stores shouldn't give plastic bagsto their customers. The second problem is air pollution in our cities and towns. Although factoriesand construction sites cause air pollution, the biggest cause is traffic, we should encourage peopleto use more public transportation and build cycle lanes. People shouldn't drive to work they shouldtake the bus instead. And people should plant more trees in their homes. Trees actually make the aircleaner and they look beautiful. Finally, we need to clean up our rivers. Most water pollution comesfrom nearby factories discharging waste although farms also cause pollution. We should make themget rid of their waste another way. People also throw trash in the river. I suggest we put more trashbins near the rivers. We should make people pay a lot of money if they throw anything in the river.Tạm dịch:Chào buổi tối. Đầu tiên tôi muốn nói về ô nhiễm nhựa trên các bãi biển của chúng ta. Mọi ngườimang theo chai nước và túi nhựa sau đó họ để chúng trên bãi biển. Cách nhanh nhất để giảm nókhông phải là thùng rác tái chế hoặc thùng rác. Nó ngừng sử dụng nhựa sử dụng một lần. Các cửahàng địa phương không nên đưa túi nhựa cho khách hàng của họ. Vấn đề thứ hai là ô nhiễm khôngkhí ở các thành phố và thị trấn của chúng ta. Mặc dù các nhà máy và công trường xây dựng gây ônhiễm không khí nhưng nguyên nhân lớn nhất là do giao thông, chúng ta nên khuyến khích ngườidân sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn và xây dựng các làn đường dành cho xeđạp. Mọi người không nên lái xe đi làm mà thay vào đó nên đi xe buýt. Và mọi người nên trồngnhiều cây xanh hơn trong nhà. Cây cối thực sự làm cho không khí sạch hơn và chúng trông rất đẹp.Cuối cùng, chúng ta cần làm sạch các con sông của mình. Hầu hết ô nhiễm nước đến từ các nhàmáy gần đó xả chất thải mặc dù các trang trại cũng gây ô nhiễm. Chúng ta nên làm cho họ loại bỏchất thải của họ theo cách khác. Người ta cũng vứt rác xuống sông. Tôi đề nghị chúng ta đặt nhiềuthùng rác hơn gần các con sông. Chúng ta nên bắt mọi người trả nhiều tiền nếu họ ném bất cứ thứgì xuống sông.

Lời giải chi tiết:

1. A 2. C 3. C 4. A 5. C

Unit 8 - Review - SBT Tiếng Anh 10 iLearn Smart World</>

1. What do people bring to the beach? A. plastic bottles and bags(Mọi người mang gì đến bãi biển? A. chai và túi nhựa)2. What is the quickest way to reduce plastic pollution? C. stop using single-use plastic( Cách nhanh nhất để giảm thiểu ô nhiễm nhựa là gì? C. ngừng sử dụng đồ nhựa dùng một lần)3. What is the biggest cause of air pollution in cities? B. traffic( Nguyên nhân lớn nhất gây ô nhiễm không khí ở các thành phố là gì? B. giao thông)4. What is the biggest cause of water pollution? A. factories(Nguyên nhân lớn nhất gây ô nhiễm nguồn nước là gì? A. nhà máy)5. What should we make people do if they throw trash in the river? C. pay a lot of money(Chúng ta nên bắt mọi người làm gì nếu họ vứt rác xuống sông? C. trả nhiều tiền)