Looking back - Unit 1 - Tiếng Anh 10 Global Success (trang 16 tập 1)

Darkrose
Looking back - Unit 1 - Tiếng Anh 10 Global Success (trang 16 tập 1)

Pronunciation

Listen and write /br/, /kr/ or /tr/ above the word that has the corresponding consonant blends. Then practise reading the sentences.

Pronunciation

Vocabulary

Complete the text. Use the correct forms of the word and phrases in the box.

do the washing-up do the heavy lifting

do the cooking clean the house

laundry

In Thanh’s family, everybody shares the housework. His mother (1) ____________. Thanh feally enjoys the food she cooks. Thanh’s father is a strong man, so he (2)____________. Thanh helps with the (3)____________. He feels proud that he knows how to run a washing machine. Thanh’s sister helps with (4)____________ She does it regulary, so their house is never dirty. She also (5)____________ after each meal.

Đáp án:

1. does the cooking

2. does the heavy lifting

3.laundry

4 cleaning the house

5. does the washing-up

(Dịch:

1. nấu ăn

2. làm việc nặng nhọc

3. giặt ủi

4 dọn dẹp nhà cửa

5. giặt giũ)

Grammar

There is a mistake in each sentence below. Find the mistake and correct it.

1. I'm writing to you to tell you how much I'm wanting to see you.

 • Sửa: I'm writing to you to tell you how much I want to see you.

 • Giải thích: "I'm wanting" không chính xác. “Want” là một stative verb (động từ chỉ trạng thái) nên không có dạng V-ing. Sửa lại thành “I want”.

2. Jack is away on business, so now I look after his dog.

 • Sửa: Jack is away on business, so now I am looking after his dog.

 • Giải thích: Động từ "look after" nên dùng trong thì hiện tại tiếp diễn "am looking" để diễn tả hành động đang diễn ra trong hiện tại bởi vì có từ “now” - bây giờ

3. Nam's often looking untidy.

 • Sửa: Nam often looks untidy.

 • Giải thích: Động từ "look" nên dùng trong thì hiện tại đơn "looks" để miêu tả hành động thường xuyên hoặc trạng thái bởi vì có từ “often” - trạng từ chỉ thói quen.

4. She can't answer the phone now. She cooks dinner.

 • Sửa: She can't answer the phone now. She is cooking dinner.

 • Giải thích: Động từ "cook" nên dùng trong thì hiện tại tiếp diễn "is cooking" để diễn tả hành động đang diễn ra trong hiện tại vì có từ “now” - mô tả hành động đang diễn ra.

5. Excuse me, do you read the newspaper? Could I borrow it?

 • Sửa: Excuse me, are you reading the newspaper? Could I borrow it?

 • Giải thích: Động từ "read" nên dùng trong thì hiện tại tiếp diễn "are reading" để diễn tả hành động đang diễn ra trong hiện tại. Câu đang dùng cấu trúc câu nghi vấn.

6. What are your family doing in the evenings?

 • Sửa: What does your family do in the evenings?

 • Giải thích: Nên dùng thì hiện tại đơn "do/does … do" để hỏi về hành động thường xuyên hoặc thói quen (mỗi tối) vì trong câu có từ “evenings” - các buổi tối.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh Ngân

Xem tiếp: Tiếng Anh 10 Unit 1 Project.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 1: Looking back. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.

Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.