Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 2 trang 15 - Global Success Kết nối tri thức

Darkrose
Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 2 trang 15 - Global Success Kết nối tri thức

Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 2 trang 15 - Kết nối tri thức

Video giải Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 2 trang 15 - Kết nối tri thức

1 (trang 15 SGK Tiếng Anh 7): Look at the picture. What hobby is it? Do you think it is a good hobby? Wht or why not? (Nhìn vào bức tranh. Đó là sở thích gì? Bạn có nghĩ rằng đó là một sở thích tốt? Wht hoặc tại sao không?)

Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 2 (ảnh 2)

Gợi ý:

I think it is building dollhouses. It’s a good hobbies because you need to be patient.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ nó đang xây dựng những ngôi nhà búp bê. Đó là một sở thích tốt vì bạn cần phải kiên nhẫn.

2 (trang 15 SGK Tiếng Anh 7): Listen to an interview about Trang’s hobby. Fill in each blank in the mind map with ONE word or number (Nghe cuộc phỏng vấn về sở thích của Trang. Điền vào mỗi chỗ trống trong sơ đồ tư duy với MỘT từ hoặc số)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 2 (ảnh 3)

Đáp án:

1. dollhouses

2. three/ 3

3. cousin

4. a. house b. cloth c. creative

Nội dung bài nghe:

Lan: Today we'll talk about hobbies. I know that your hobby is building dollhouses. It's quite unusual, isn't it?

Trang: Not really. A lot of girls like it.

Lan: When did you start doing this?

Trang: Three years ago. I read an article about building dollhouses. I loved the idea right away.

Lan: Do any of your friends or relatives build dollhouses too?

Trang: Yes, my cousin Mi loves building them too.

Lan: Is it hard to build a dollhouse?

Trang: No, it isn't. I use cardboard and glue to build the house and make the furniture. Then I make the dolls from cloth. Finally, I decorate the house.

Lan: What are the benefits of the hobby?

Trang: Well, I'm more patient and creative now.

Hướng dẫn dịch:

Lan: Hôm nay chúng ta sẽ nói về sở thích. Tôi biết rằng sở thích của bạn là xây những ngôi nhà búp bê. Nó khá bất thường, phải không?

Trang: Không hẳn. Rất nhiều cô gái thích nó.

Lan: Bạn bắt đầu làm việc này khi nào?

Trang: Ba năm trước. Tôi đã đọc một bài báo về việc xây dựng những ngôi nhà búp bê. Tôi yêu thích ý tưởng ngay lập tức.

Lan: Có bạn bè hoặc người thân nào của bạn cũng xây nhà búp bê không?

Trang: Vâng, em họ Mi của tôi cũng thích xây dựng chúng.

Lan: Xây nhà búp bê có khó không?

Trang: Không, không phải đâu. Tôi sử dụng bìa cứng và keo để xây nhà và làm đồ nội thất. Sau đó, tôi làm những con búp bê từ vải. Cuối cùng, tôi trang trí nhà.

Lan: Sở thích có ích lợi gì?

Trang: Chà, bây giờ tôi kiên nhẫn và sáng tạo hơn.

3 (trang 15 SGK Tiếng Anh 7): What is your hobby? Fill in the blanks below (Sở thích của bạn là gì? Điền vào chỗ trống bên dưới)

Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 2 (ảnh 4)

Gợi ý:

Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 2 (ảnh 5)

Hướng dẫn dịch:

1. Sở thích của tôi: chơi cầu lông

2. Bắt đầu: 2 năm trước

3. Tôi chia sẻ sở thích với: chị gái tôi

4. Để làm sở thích này tôi cần: thực hành mỗi ngày

5. Lợi ích: tốt cho sức khoẻ, giữ dáng

4 (trang 15 SGK Tiếng Anh 7): Now write a paragraph of about 70 words about your hobby. Use the notes in 3. Start your paragraph as shown below (Bây giờ hãy viết một đoạn văn khoảng 70 từ về sở thích của bạn. Sử dụng các ghi chú bài 3. Bắt đầu đoạn văn của bạn như dưới đây)

Gợi ý:

My hobby is playing badminton. I started my hobby two years ago. I share my hobby with my sister. To do my hobby, my sister and I practise it everyday. Playing badminton is good for our health and helps us keep fit.

Hướng dẫn dịch:

Sở thích của tôi là chơi cầu lông. Tôi bắt đầu sở thích của mình cách đây hai năm. Tôi chia sẻ sở thích của tôi với chị gái tôi. Để thực hiện sở thích của mình, tôi và chị gái thực hành nó hàng ngày. Chơi cầu lông rất tốt cho sức khỏe và giúp chúng ta giữ được vóc dáng.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Kết nối tri thức hay khác:

Getting Started (trang 8 - 9 Tiếng Anh lớp 7): 1.Listen and read...2. Read the conversation again and write...

A closer look 1 (trang 10, 11 Tiếng Anh lớp 7): 1.Complete the word webs below with...2. Complete the sentences, using...

A closer look 2 (trang 11, 12 Tiếng Anh lớp 7): 1.Match the sentences...2.Complete the sentences...

Communication (trang 13 Tiếng Anh lớp 7): 1.Listen and read the dialogue below...2.Work in pairs...

Skills 1 (trang 14 Tiếng Anh lớp 7): 1.Work in pairs...2.Read the text about gardening...

Looking back (trang 16 Tiếng Anh lớp 7):1.Complete the sentences with...2.Complete the sentences with...

Project (trang 17 Tiếng Anh lớp 7): 1.Brainstorm some interesting and...2. Choose a popular one among teens...