Language - Review 3 SGK Tiếng Anh 7 mới

Darkrose
Language - Review 3 SGK Tiếng Anh 7 mới

Bài 4

Task 4. Complete the description of Diwali. Fill each blank with the correct form of the word in brackets.

(Hoàn thành bài miêu tả lễ hội Diwali. Điền vào mỗi chỗ trống với một dạng từ thích hợp trong ngoặc.)

Language - Review 3 SGK Tiếng Anh 7 mới</>

Diwali, the Hindu Festival of Lights, is the most important holiday of the year in India. Special Diwali (1. celebrate)_________ are held across the country in October or November. The festival shows the (2. culture) _________richness of this country. People open their doors and windows and light candles to welcome Lakshmi, the Goddess of Wealth. They also enjoy traditional music and dance (3. perform) _________ and watch fireworks. Also, people can watch (4. parade) _________with beautiful floats. There is a very strong (5. festival) _________atmosphere across India during Diwali.

Phương pháp giải:

1. celebrate (v): tổ chức kỉ niệm

2. culture (n): văn hóa

3. perform (v): biểu diễn

4. parade (v): diễu hành

5. festival (n): lễ hội

Lời giải chi tiết:

1. celebrations 2. cultural 3. performance 4. parades 5. festive

Diwali, the Hindu Festival of Lights, is the most important holiday of the year in India. Special Diwali (1) celebrations are held across the country in October or November. The festival shows the (2) cultural richness of this country. People open their doors and windows and light candles to welcome Lakshmi, the Goddess of Wealth. They also enjoy traditional music and dance (3) performance and watch fireworks. Also, people can watch (4) parades with beautiful floats. There is a very strong (5) festive atmosphere across India during Diwali.

(1) Trước động từ "are" cần danh từ số nhiều đóng vai trò chủ ngữ; celebrations (n): lễ kỉ niệm

(2) Trước danh từ "richness" cần tính từ; cultural (adj): thuộc về văn hóa

(3) Trước liên từ "and" là cụm danh từ nên sau "and" cũng phải là cụm danh từ; performance (n): màn trình diễn

(4) Sau động từ "watch" cần danh từ đóng vai trò tân ngữ, xét về nghĩa cần danh từ số nhiều; parades (n): cuộc diễu hành

(5) Trước danh từ "atmosphere" cần tính từ; festive (adj): thuộc lễ hội

Tạm dịch:

Diwali, Lễ hội ánh sáng Hindu giáo, là một ngày lễ quan trọng trong năm ở Ấn Độ. Lễ kỷ niệm Diwali đặc biệt được tổ chức khắp nước vào tháng 10 hoặc tháng 11. Lễ hội thể hiện sự giàu có về văn hóa của quốc gia này. Người ta mở cửa lớn, cửa sổ và thắp nến để chào mừng thần Lakshmi, thần của sự giàu có. Họ cũng thưởng thức âm nhạc, màn biểu diễn múa truyền thống và xem pháo hoa. Người ta cũng xem diễu hành với những xe diễu hành đẹp mắt. Có một không khí lễ hội rất đặc biệt khắp Ấn Độ trong suốt lễ hội Diwali.