Lý thuyết GDCD 11 Bài 1 (mới 2023 + Bài Tập): Công dân với sự phát triển kinh tế

Darkrose
Lý thuyết GDCD 11 Bài 1 (mới 2023 + Bài Tập): Công dân với sự phát triển kinh tế

Lý thuyết GDCD 11 Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế

I. Nội dung bài học

1. Sản xuất của cải vật chất

a. Thế nào là sản xuất của cải vật chất?

Là sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

b. Vai trò của sản xuất của cải vật chất

- Là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

Lý thuyết Công dân với sự phát triển kinh tế | GDCD lớp 11 (ảnh 1)

Công nhân tại công ty May 10

- Quyết định mọi hoạt động của xã hội

=>Là cơ sở để xem xét và giải quyết các quan hệ kinh tế, chính trị, văn hoá trong xã hội.

2. Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất

Lý thuyết Công dân với sự phát triển kinh tế | GDCD lớp 11 (ảnh 1)

a. Sức lao động

- Sức lao động là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất.

- Lao động là hoạt động bản chất nhất của con người, phân biệt con người với loài vật. Ý thức của con người trong lao động thể hiện:

+ Lao động có mục đích, có kế hoạch;

+ Tự giác sáng tạo ra phương pháp và công cụ lao động;

+ Lao động có kỷ luật và trách nhiệm…

b. Đối tượng lao động

- Là những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người.

- Phân loại (có 2 loại đối tượng lao động):

+ Loại có sẵn trong tự nhiên.

+ Loại đã trải qua tác động của lao động, được cải biến ít nhiều.

c. Tư liệu lao động

- Khái niệm: Là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thoả mãn nhu cầu của con người.

- Phân loại (ba loại):

+ Công cụ lao động (hay công cụ sản xuất), là yếu tố quan trọng nhất.

+ Hệ thống bình chứa của sản xuất

+ Kết cấu hạ tầng của sản xuất

=> Trong các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, sức lao động là yếu tố quan trọng và quyết định nhất

3. Phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội

a. Phát triển kinh tế là gì?

- Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và ông bằng xã hội.

- Phát triển kinh tế gồm 3 nội dung:

+ Sự tăng trưởng kinh tế: sự tăng lên về số lượng, chất lượng sản phẩm và các yếu tố của quá trình sản xuất ra nó trong một thời kì nhất định.

+ Quy mô tăng trưởng kinh tế.

+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế.

- Cơ sở của tăng trưởng kinh tế: cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ để đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững.

b. Phát triển kinh tế có ý nghĩa như thế nào với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội?

- Đối với cá nhân: Tạo điều kiện cho mỗi người nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển toàn diện cá nhân.

-Đối với gia đình: Là tiền đề, cơ sở quan trọng để thực hiện tốt các chức năng của gia đình; xây dựng gia đình văn hóa.

- Đối với xã hội:

+ Làm tăng thu nhập quốc dân và phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của cộng đồng được cải thiện.

+ Tạo điều kiện giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

+ Là tiền đề vật chất để củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững chế độ chính trị,

tăng cường hiệu lực quản lí của Nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân

đối với Đảng.

+ Là điều kiện tiên quyết để khắc phục sự tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước tiên tiến trên thế giới; xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, mở rộng quan hệ quốc tế, định hướng xã hội chủ nghĩa.

II. Liên hệ bài học với cuộc sống

Tích cực tham gia phát triển kinh tế vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của công dân, góp phần thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn mình dân chủ.

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế

Câu hỏi nhận biết

Câu 1. Muốn tồn tại, con người phải có thức ăn, đồ mặc, nhà ở. Để có những thứ đó, con người phải lao động để tạo ra của cải vật chất. Điều đó thể hiện ý nào sau đây của sản xuất của cải vật chất?

A. Vai trò.

B. Ý nghĩa.

C. Nội dung.

D. Phương hướng.

Câu 2. Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất bao gồm:

A. Sức lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động.

B. Sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động.

C. Sức lao động, công cụ lao động, tư liệu lao động.

D. Sức lao động, tư liệu lao động, công cụ sản xuất.

Câu 3. Sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình được gọi là

A. sản xuất kinh tế

B. thỏa mãn nhu cầu.

C. sản xuất của cải vật chất.

D. quá trình sản xuất.

Câu 4. Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người được gọi là

A. sản xuất của cải vật chất.

B. hoạt động.

C. tác động.

D. lao động.

Câu 5. Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là

A. tư liệu lao động.

B. công cụ lao động.

C. đối tượng lao động.

D. tài nguyên thiên nhiên

Câu 6. Sức lao động của con người là

A. năng lực thể chất của con người được vận dụng vào trong quá trình sản xuất.

B. năng lực tinh thần của con người được vận dụng vào trong quá trình sản xuất.

C. năng lực thể chất và tinh thần của con người.

D. năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào trong quá trình sản xuất.

Câu 7. Loại đã qua chế biến như sợi để dệt vải, sắt thép để chế tạo máy được gọi là

A. đối tượng lao động.

B. công cụ lao động.

C. phương tiện lao động.

D. tư liệu lao động.

Câu 8. Một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thoả mãn nhu cầu của con người là nội dung của khái niệm nào sau đây?

A. Tư liệu lao động.

B. Công cụ lao động.

C. Đối tượng lao động.

D. Tài nguyên thiên nhiên.

Câu hỏi thông hiểu

Câu 9. Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò nào sau đây đến mọi hoạt động của xã hội?

A. Quan trọng.

B. Quyết định.

C. Cần thiết.

D. Trung tâm.

Câu 10. Trong tư liệu lao động, yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất?

A. Tư liệu sản xuất.

B. Công cụ lao động.

C. Hệ thống bình chứa.

D. Kết cấu hạ tầng.

Xem thêm các bài tổng hợp lý thuyết GDCD lớp 11 đầy đủ, chi tiết khác:

Lý thuyết Bài 2: Hàng hóa - Thị trường - Tiền tệ

Lý thuyết Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Lý thuyết Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Lý thuyết Bài 5: Cung - Cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Lý thuyết Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước