Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Getting Started (trang 48, 49 Tập 2) – Global Success

Darkrose
Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Getting Started (trang 48, 49 Tập 2) – Global Success

Lời giải bài tập Unit 11 lớp 6 Getting Started trang 48, 49 trong Unit 11: Our greener world Tiếng Anh 6 Global Success chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 11.

Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Getting Started (trang 48, 49 Tập 2) - Global Success

Let’s go green!

1. Listen and read (Nghe và đọc)

Hướng dẫn dịch:

Mi: Chào Nick.

Nick: Chào Mi.

Mi: Mình vừa mới mua được rất nhiều thứ.

Nick: Ừ. Chúng ta dự định sẽ đi dã ngoại vào ngày mai. Bạn đang làm gì tại siêu thị vậy Mi?

Mi: Mình đang mua trứng. Này, cái gì đây?

Nick: Đây là túi đựng đồ có thể dùng lại được.

Mi: Bạn hay dùng nó à?

Nick: Ừ, nó tốt hơn túi nhựa. Nếu chúng ta dùng loại túi này, chúng ta sẽ giúp môi trường đấy.

Mi: Mình biết rồi. Mình sẽ mua một chiếc cho mẹ. Mình có thể mua ở đâu được nhỉ?

Nick: Ở quầy thanh toán. Bạn cũng sống xanh mà. Bạn đạp xe đạp.

My: Ừ đúng rồi. Nếu nhiều người đạp xe hơn, không khí sẽ sạch hơn. Đúng không nào?

Nick: Ừ. Bây giờ là năm giờ rồi. Mình phải đi bây giờ đây. Gặp cậu sau nhé.

Mi: Hẹn gặp lại, Nick. Tạm biệt nhé.

2. Read the conversation again. Complete the following sentences. Use no more than three words in each blank. (Đọc lại đoạn hội thoại. Hoàn thành những câu dưới đây. Không sử dụng quá ba từ)

1. Nick is going on … tomorrow.

2. The green shopping bag is better than the ….

3. People can buy green bags at ….

4. Mi wants to buy … bag for her mum.

5. Nick thinks that Mi is green because ….

Đáp án:

Giải thích:

1. Thông tin: Nick: Yes. We’re going on a picnic tomorrow.

2. Thông tin: Nick: Yes. It’s better than a plastic one.

3. Thông tin:

Mi: I see. I’ll buy one for my mum. Where can I buy one?

Nick: At the check-out.

4. Thông tin: Mi: I see. I’ll buy one for my mum.

5. Thông tin: By the way, you’re also green. You’re cycling.

Hướng dẫn dịch:

1. Nick sẽ đi dã ngoại vào ngày mai.

2. Túi đựng đồ có thể dùng lại được thì tốt hơn túi nhựa.

3. Mọi người có thể mua túi thân thiện với môi trường ở quầy thanh toán.

4. Mi muốn mua một chiếc túi tái sử dụng cho mẹ.

5. Nick nghĩ rằng Mi sống xanh vì cô ấy đi xe đạp.

3. Based on the ideas in the conversation, match the first half of the sentence in column A with its second half in column B. (Dựa vào ý tưởng của đoạn hội thoại, nối nửa câu cột A với cột B)

Đáp án:

1 - b: Green bags are better than plastic bags

2 - c: The air will be cleaner if more people cycle

3 - a: If people use reusable bags for shopping they will help the environment.

Hướng dẫn dịch:

1 - b: Túi thân thiện với môi trường tốt hơn túi nhựa.

2 - c: Không khí sẽ sạch hơn nếu mọi người đi xe đạp.

3 - a: Nếu mọi người dùng túi tái sử dụng để mua sắm, họ sẽ giúp môi trường.

4. Match the pictures with the ways to help the environment. (Nối tranh với các biện pháp giúp bảo vệ môi trường)

Đáp án:

5. GAME. Find someone who …

Work in groups. Ask and answer to find someone who does the things in 4. (Làm việc theo nhóm. Hỏi và trả lời để tìm ra ai làm những điều ở bài 4)

A: Do you plant trees?

B: No, I don’t

A: Do you pick up rubbish?

B: Yes, I do.

Hướng dẫn dịch:

A: Bạn có trồng cây không?

B: Không, tôi không trồng.

A: Bạn có nhặt rác không?

B: Có, tôi có nhặt.

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11: Our greener world hay khác:

  • Từ vựng Unit 11 lớp 6
  • Unit 11 A Closer Look 1 (trang 50, 51)
  • Unit 11 A Closer Look 2 (trang 51, 52)
  • Unit 11 Communication (trang 53)
  • Unit 11 Skills 1 (trang 54)
  • Unit 11 Skills 2 (trang 55)
  • Unit 11 Looking Back (trang 56)
  • Unit 11 Project (trang 57)