Vở bài tập Toán lớp 4 trang 36 Bài 14: Yến, tạ, tấn – Cánh diều

Darkrose
Vở bài tập Toán lớp 4 trang 36 Bài 14: Yến, tạ, tấn – Cánh diều

Giải Vở bài tập Toán lớp 4 Bài 14: Yến, tạ, tấn

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 36

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 36 Bài 1:Chọn thẻ ghi cân nặng thích hợp với mỗi con vật sau rồi ghi lại kết quả:

Vở bài tập Toán lớp 4 Cánh diều Bài 14: Yến, tạ, tấn

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 4 Cánh diều Bài 14: Yến, tạ, tấn

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 36 Bài 2:

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 yến = ……. kg

2 tạ = ……. kg

8 yến = ……. kg

5 tấn = ……. kg

1 tấn = ……. kg

1 tấn = ……. yến

20 yến = ……. tạ

30 tạ = ……. tấn

40 kg = ……. yến

600 kg = ……. tạ

7 000 kg = ……. tấn

100 tạ = ……. tấn

b) Tính

1 358 tấn + 416 tấn = …………..

7 850 yến - 1 940 yến = …………..

416 tạ × 4 = …………..

8 472 tấn : 6 = …………..

Lời giải

a)

1 yến = 10 kg 1 tấn = 1 000 kg 40 kg = 4 yến

2 tạ = 200 kg 1 tấn = 100 yến 600 kg = 6 tạ

8 yến = 80 kg 20 yến = 2 tạ 7 000 kg = 7 tấn

5 tấn = 5 000 kg 30 tạ = 3 tấn 100 tạ = 10 tấn

b)

1 358 tấn + 416 tấn = 1 774 tấn

416 tạ × 4 = 1 664 tạ

7 850 yến - 1 940 yến = 5 910 yến

8 472 tấn : 6 = 1 412 tấn

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 36 Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Vở bài tập Toán lớp 4 Cánh diều Bài 14: Yến, tạ, tấn

Lời giải

a)

Tấn

Tạ

Yến

Kg

1 tấn = 10 tạ

= 1 000 kg

1 tạ = 10 yến

= 100 kg

1 yến = 10 kg

1 kg

b)

1 yến 8 kg = 18 kg

4 tạ 2 kg = 402 kg

1 tấn 25 kg = 1 025 kg

7 tấn 450 kg = 7 450 kg

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 37

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 37 Bài 4:Người ta dùng hai loại xe ô tô có trọng tải 3 tấn và 2 tấn để vận chuyển hết 13 tấn khoai. Em hãy liệt kê những cách vận chuyển có thể và lựa chọn cách vận chuyển có tổng số chuyến xe phải sử dụng là ít nhất. Biết rằng mỗi chuyến vận chuyển xe phải chở đủ hàng theo trọng tải quy định.

Cách vận chuyển có tổng số chuyến xe phải sử dụng ít nhất là:

…………………………………………………………………………………………

Lời giải

Số chuyến xe ô tô có trọng tải 3 tấn

3

1

Số chuyến xe ô tô có trọng tải 2 tấn

2

5

Tổng số chuyến xe phải sử dụng

5

6

Cách vận chuyển sử dụng 3 xe có trọng tải 3 tấn và 2 xe có trọng tải 2 tấn là cách vận chuyển có tổng số chuyến xe phải sử dụng là ít nhất.

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 37 Bài 5: Một chiếc ô tô khi chưa chở hàng có khối lượng của xe là 5 tấn. Hiện nay, trên xe đang chở 4 tấn 2 tạ hàng. Theo em, ô tô đó có được phép đi qua chiếc cầu bên không? Tại sao?

Trả lời: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

Lời giải

Đổi 5 tấn = 50 tạ; 4 tấn = 40 tạ

Khối lượng của xe khi đang chở hàng là: 50 tạ + 40 tạ + 2 tạ = 92 tạ

Đổi: 10 tấn = 100 tạ

Vì 92 tạ < 100 tạ nên ô tô được phép đi qua chiếc cầu.

Xem thêm lời giải sách bài tập Toán lớp 4 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Bài 15: Giây

Bài 16: Thế kỉ

Bài 17: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Bài 18: Luyện tập

Bài 19: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt