Bài 121 : Tự kiểm tra

Darkrose
Bài 121 : Tự kiểm tra

Phần 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

1. 2% của 1000kg là :

A. 10kg B. 20kg

C. 22kg D. 100kg

Phương pháp :

Muốn tìm 2% của 1000kg ta lấy 1000 chia cho 100 rồi nhân với 2, hoặc lấy 100 nhân với 2 rồi chia cho 100.

Cách giải :

2% của 1000kg là : 1000 : 100 ⨯ 2 = 20 (kg)

Chọn B.

2. Hình nào dưới đây đã được tô đậm 37,5% diện tích ?

Phương pháp :

Viết phân số chỉ số phần đã tô đậm của mỗi hình, sau đó viết các phân số đó dưới dạng tỉ số phần trăm.

Cách giải :

Phân số chỉ phần đã tô đậm trong các hình A, B, C, D lần lượt là (dfrac{1}{3}) ; (dfrac{1}{4}) ; (dfrac{2}{4}) ; (dfrac{3}{8}).

Ta có:

(dfrac{1}{3} =0,3333 = 33, 33%) ; (dfrac{1}{4}=0,25 = 25%) ;

(dfrac{2}{4}=0,5 = 50%) ; (dfrac{3}{8}=0,375 = 37,5%).

Vậy hình được tô đậm 37,5% diện tích là hình D.

Chọn D.

3. Có 50 người tham gia đồng diễn thể dục. Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ số phần trăm nam thanh niên, nữ thanh niên và thiếu niên tham gia đồng diễn thể dục.

Hỏi có bao nhiêu nữ thanh niên tham gia đồng diễn thể dục ?

A. 50 B. 200 C. 250 D. 300

Phương pháp :

Quan sát biểu đồ ta thấy 40% số người tham gia đồng diễn thể dục là nữ thanh niên.

Muốn tìm 40% của 500 người ta lấy 500 chia cho 100 rồi nhân với 40 hoặc lấy 500 nhân với 40 rồi chia cho 100.

Cách giải :

Quan sát biểu đồ ta thấy 40% số người tham gia đồng diễn thể dục là nữ thanh niên.

Số nữ thanh niên tham gia đồng diễn thể dục là :

500 : 100 ⨯ 40 = 200 (người)

Chọn B.

4. Cho hình chữ nhật EGHK có chiều dài 12cm, chiều rộng 9cm. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng KH.

Diện tích phần đã tô đậm của hình chữ nhật EGHK là :

A. 48cm2 B. 54cm2

C. 64cm2 D. 108cm2

Phương pháp :

- Diện tích phần tô đậm = diện tích tam giác KEM + diện tích tam giác HMG.

- Diện tích tam giác vuông = tích độ dài hai cạnh góc vuông : 2.

Cách giải :

Ta có EGHK là hình chữ nhật nên EG = KH = 12cm ; EK = GH = 9cm.

Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng KH nên KM = MH = KH : 2 = 12 : 2 = 6cm.

Diện tích tam giác KEM là :

9 ⨯ 6 : 2 = 27 (cm2)

Diện tích tam giác HMG là :

9 ⨯ 6 : 2 = 27 (cm2)

Diện tích phần tô đậm là :

27 + 27 = 54 (cm2)

Chọn B.