Yếu tố nào dưới đây giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất trong quá trình sản xuất?

Darkrose
Yếu tố nào dưới đây giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất trong quá trình sản xuất?

Mọi quá trình sản xuất đều là sự kết hợp của ba yếu tố sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. Vậy yếu tố nào dưới đây giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất trong quá trình sản xuất?

Câu hỏi: Yếu tố nào dưới đây giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất trong quá trình sản xuất?

A.Đối tượng lao động.

B.Sức lao động.

C.Tư liệu lao động.

D.Máy móc hiện đại.

Đáp án:

Đáp án đúng là đáp án B. Sức lao động là yếu tố giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất trong quá trình sản xuất.

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng do:

Mọi quá trình sản xuất đều là sự kết hợp của ba yếu tố sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động.

+ Sức lao động là toàn bộ những năng lực thể chất và tỉnh thân của cơn người được vận dụng vào quá trình sản xuất. Sức lao động khác với lao động. Sức lao động mới chỉ là khả năng của lao động, còn lao động là sự tiêu dùng sức lao động trong hiện thực.

+ Đối tượng lao động là những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biên đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người.

+ Tư liệu lao động là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đối đối tượng lao động thành sản phẩm thoả mãn nhu cầu của con người.

Trong các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, tư liệu lao động và. đối tượng lao động bắt nguồn từ tự nhiên. Còn sức lao động với tính sáng tạo, giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất. Bởi vì, sức lao động là yếu tố giữ vai trò chủ thể, sáng tạo, là nguồn lực không cạn kiệt ; xét cho đến cùng thì trình độ phát triển của tư liệu sản xuất chính là sự biểu hiện sức sáng tạo của con người. Vì vậy, trên thế giới có những nước không giàu về tài nguyên thiên nhiên nhưng lại có trình độ phát triển kinh tế cao như : Nhật Bản, Hàn Quốc…, vì ở những nước này có chất lượng sức lao động cao. Ngược lại, có không ít nước giàu tài nguyên thiên nhiên nhưng kinh tế chậm phát triển vì nguồn lực con người chưa được phát huy.

Để phát triển kinh tế xã hội các quốc gia luôn ưu tiên phát triển nguồn lực con người, nâng cao chất lượng sức lao động. Có nhiều yếu tố tác động đến chất lượng nguồn lực con người như : điều kiện tự nhiên, chế độ chính trị - xã hội, truyền thống văn hoá, lịch sử… nhưng trước hết để nâng cao thể lực, trí tuệ của con người cần phải chú ý phát triển các ngành sản xuất vật phẩm tiêu dùng, y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao…

=> Như vậy đáp án B. Sức lao động là yếu tố giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất trong quá trình sản xuất là đáp án đúng cho câu hỏi.